Mana buhranı (anlam krizi), milletin tarihi şuurunda yaşanmamış, duyulmamış ve nasıl doğdukları da hakkıyla bilinmeyen kelimelerin yanlış yerlerde kullanılmasıdır.

Yanlış anlamlandırma, insanları birbirine düşürür. Yanlış tefsirler, yanlış hükümler yüzünden bazen sosyal mantık, duygusal mantık halini alır ve toplum için zararlı hareketlere kapı açar.

Kelimelerin anlamlarında yatan derinlikler, onları hazırlayan sebepleriyle derinden derine bilmezlerse, bu kelimeleri boş kalıplar ve etiketler halinde kullanırlarsa, bu kelimeler, millî idrake hitabeden fikirler değil belirsiz bir anlam ile tehlikeli sloganlar haline gelir.

“Millet” kelimesi kullanım itibariyle böyle bir kelimedir. “Millet” kavramını doğru bir şekilde anlamamız ve kullanmamız çok önemli.

Neden mi?

“Millet” kelimesi siyasi hayatımıza kadar akseden yanlış yorumlara sahiptir. Bu nedenle yarattığı mana (anlam) buhranı sebebiyle bizleri bir kavganın içine sürükleyebilir.

Millet kavramı modern manasıyla “nation” karşılığı olarak kullanılması çok eski değildir. “Millet” kelimesi Batı dillerinde “nation” anlamına karşılık gelmediği için günümüzde bazı anlam krizine neden olmaktadır. Bu mana karışıklığı zaman zaman mana buhranına dönüşmüş ve “millet” kavramı birleştirici bir mana ifade etmesine rağmen bazı bölünmelere yol açmıştır.

“Millet” kavramı Arapça bir sözcüktür; ancak, anlamı semitik dillerde yani; İbranice, Aramca ve Yunanca ’da aranması gerekir. Arapçanın felsefe ve siyaset dili olarak kökleri İbranice, Aramcadır; ancak, kültürel saçaklanma dolayısıyla da Yunanca ile ilgilidir. Millet kelimesi “Logos” karşılığı olmasına rağmen, Türkçede” etnos” karşılığı kullanılmıştır. “Logos” insanda düşünce, doğada kanundur, her yerde ve her şeyde vardır, ortaklaşa ve tanrısaldır. “Logos” bir anlamda tanrı sözüdür.

“Millet” kelimesinin söz kökeni Arapçada “melel” kelimesinden gelir. ”Melel” kelimesi “konuşmak, söylemek”, millet de “kelime, söz” manasına gelir. Mana itibariyle, “söz” demektir. Ancak, “millet” kelimesi metaforik bir anlamla “söz” anlamıyla beraber esas olarak, Allah’ın kendisi demektir. Yani “Söz” kelamın ta kendisidir, yani logos demektir.

Bu anlamda “Millet” kavramı, “Allah’ın sözü etrafında toplanan bir cemaati, inançlılar kitlesini ve inancı” ifade etmektedir.

“Millet” kavramı temel anmaıyla, “bir söze, işitilen ya da okunan bir şeye bağlı insan” “işitilen, dinlenen ya da okunan bir söze bağlı olarak bir inancın etrafında oluşmuş insanların birlikteliği” manasında kullanılmıştır. Bu nedenle, “millet” kavramının günümüzdeki anlamı ile eski Arapça ve Kur’an’daki anlamı arasında çok büyük fark vardır.

İslam Ansiklopedisi’nde Arapçada “ezberden yazdırmak, dikte etmek” anlamındaki “imlâl” kökünden türeyen millet, işitilen ve okunan bir şeye dayanması veya dikte edilmesi ve yazılması bakımından “din” karşılığında kullanılmış, ayrıca kelimeye “izlenen, gidilen yol” mânası verilmiştir.

Bu çerçevede: “El-milletü’l-İslâmiyye”, “el-milletü’l-Muhammediyye”, “el-milletü’l-Yehûdiyye”, “el-milletü’n-Nasrâniyye” veya “milletü’l-İslâm, milletü İbrâhîm, milletü’l-Mesîh, milletü Yehûd, milletü’l-Mecûs, milletü’s-Sâbie, milletü’l-hak, milletü’t-tevhîd, milletü’l-küfr”, “millet-i sadıka” gibi tamlamalarda belli dinleri ve taraftarlarını, topluluklarını, cemaatlerini ifade eder.

“Millet” kavramı, “Türk” ve “Fars” dillerinde yaratılan bir kavramdır ve gerçekte “nation”u ifade etmektedir ve “nation” Latincedir ve bunun geldiği kaynak etnostur. Halk, budun, kavim anlamına gelmektedir.”

Kelime, muhtemelen daha sonraları kendisine sosyal bakımdan yüklenen anlamdan da etkilenip modern dönemde Batı’daki “nation” kavramının karşılığı olarak Türkçe ve Farsça’ya geçmiş ve bu dillerde tamamen sosyolojik ve siyasal bir içerik kazanmıştır.

Kelimenin manası sonuç olarak günümüzde; kavim, kabile veya belli bir etnik boy, soy ve topluluk anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Kur’an’da “millet” kavramı, “toplumun üzerinde dinleyerek ya da okuyarak uzlaştığı inancı ifade etmektedir.

Arapça etimolojik anlamıyla millet kelimesi “kavim, kabile, ulus, ırk, etnik ya da toplum anlamında kullanılmadığını söyleyebiliriz. Kur’an’a göre millet; “İslam milleti” ve Küfür milleti” olmak üzere iki kısma ayrılır.

Millet kavramı, Kur’an’da geçtiği yerler de bağlam olarak “din ve inanç sistemi etrafında birleşen insan topluluğu” manasında kullanılmıştır.

Günümüzde ise “millet” kelimesi bir vatanda ya da bir coğrafyada belli bir tarih şuuru, sosyal şuuraltı, bağımsızlık iradesi ve birlik şuuru ile bir arada yaşayan “kavim, kabile, ulus, ırk, etnik boy, soy ve topluluk” anlamı kazanmıştır.Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz